Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A

Jesenského 4/A
81102 Bratislava
IČO: 17318840

Informácie o inštitúcii Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A

 

Preambula

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na cirkevnom Gymnáziu Matky Alexie (GMA) zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami kresťanskej morálky, v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z všeobecne platných predpisov a školského poriadku školy.

Povinnosti vyplývajúce z tohto rozhodnutia v plnom rozsahu preberá zákonný zástupca žiaka podpisom po oboznámení sa so Školským poriadkom.

GMA sa zaväzuje dodržiavať vierouku a morálku Katolíckej cirkvi, Chartu dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy. Školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem, týkajúcich sa stredných škôl v Slovenskej republike.

 

Záujmové krúžky

Krúžok

Info

Florbalový

 

Kab.TV

Futbalový

 

Kab.TV

Volejbalový

 

Kab.TV

Basketbalový

 

Kab.TV

Horolezecký

 

Kab.TV

Aerobik

 

Kab.TV

Turistický

 

Kab.TV

Literatúra na dlani

 

Baničová

Konverzačná angličtina

 

Masarovičová

Krúžok nemeckej litertúry

 

Barboríková

Japončina

 

Kab. TV

Krúžok matematiky

 

Nahliková

Zábavná fyzika

 

Kostrová

Chemický

 

Chrenčíková

Informatika

 

Ratkošová

Spevácky

 

Dudová

Krúžok priateľov literárnych diel

(KPLD)

Benedik

Krúžok moderných spoločenských hier

 

Stískal

Šikovné ruky

 

Humayová, Veselovská

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mária Penthorová - riaditeľka
Mgr. Peter Štefík - zástupca
stefik@gma bodka sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit